Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Στρατηγική Διαχείριση

 • Οικονομικός σχεδιασμός
 • Πρόβλεψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ανάλυση Ταμειακών Ροών / Ισολογισμού)
 • Αποτίμηση εταιρείας
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής για ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Διαχείριση μετασχηματισμού και μείωσης κόστους
 • Επικοινωνιακή στρατηγική

Λειτουργίες & Πληροφορική (IT)

 • Επανασχεδιασμός λειτουργιών
 • Διάταξη και σχεδιασμός χωρητικότητας
 • Προγραμματισμός Παραγωγής-MRP και Kanban
 • Κοστολόγηση  δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός και έλεγχος διασφάλισης ποιότητας
 • Ασφάλεια πληροφοριών (Προγράμματα συμμόρφωσης GDPR, ISO27001)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας (προστασία από COVID-19)

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR0

 • Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού
  • Ανάλυση εργασίας και περιγραφή εργασίας
  • Σχέδια διαδοχής
 • Διαδικασίες Προσέλκυσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαδικασίες Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ψυχομετρικά εργαλεία
  • Συνεντεύξεις / Δοκιμή / Δείγμα έργου
  • Κέντρα αξιολόγησης
 • Ανάπτυξη του προσωπικού
  • Σχέδιο εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων
  • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικών προγραμμάτων κατάρτισης
  • Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης
  • Ανασκόπηση απόδοσης και εκτίμηση απόδοσης
  • Διαμόρφωση συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με χρήση δεικτών (KPIs)
 • Σύστημα αμοιβών και κινήτρων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη προγράμματος αμοιβών και κινήτρων
 • Υπηρεσίες προετοιμασίας τοποθέτησης αποχωρούντων εργαζόμενων στην αγορά εργασίας
  • Σχεδιάγραμμα κάτοψης τμημάτων εργαζόμενων
  • Ολοκληρώστε την προετοιμασία των εργαζομένων για επανένταξη στην αγορά εργασίας

Έρευνες μάρκετινγκ και ανάλυση δεδομένων

 • Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος
 • ANOVA, MANOVA, Factor, Discriminant, Clustering, Classification, Conjoint, Multivariate Data Analysis
 • Επιχειρηματικές έρευνες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας κυρίως στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις αγορές, το HRM όπως:
  • Ομάδες εστίασης / επιθεώρηση σημείων πώλησης
  • Ανάλυση συνδυασμού
  • Έρευνες ικανοποίησης πελατών – Αναφορά παραπόνων
   Μισθός και κίνητρα για την Ελλάδα (σε συνεργασία με το
   Kienbaum)

Διαχείριση ‘Εργων Μηχανικών

 • Επενδυτική απόφαση και διαχείριση έργου
 • Αξιολόγηση προμηθευτή και τεχνολογίας για
  • Τρόφιμα & ποτά
  • Μεταλλουργία

Επιχειρηματικές προσομοιώσεις και εκπαίδευση

 • Προσομοίωση στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Lean Management και Re-engineering Simulation
 • Προσομοίωση κοστολόγησης δραστηριοτήτων
 • Εργαστήρια και προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με: Ηγεσία, Στρατηγική, Καινοτομία, Ποιότητα, Απόδοση, HRM, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Ποιότητας, Λογιστική για Διευθυντικά Στελέχη, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Εσωτερικός Έλεγχος ISO 9000, Διαχείριση Αλλαγών

Αξιολόγηση Κινδύνων ESG & Ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 • Στρατηγική Κινδύνων ESG
 • Αναφορά Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης